Generelle reisebetingelser

Blixen Tours
Blixen Tours generelle reisebetingelser er utarbeidet i samsvar med loven om pakkereiser.
 
1. PÅMELDING
Påmeldingen til en reise er bindende for såvel forbruker som reisebyrå, når depositum er betalt.
 
2. BETALINGSBESTEMMELSER
Følgende regler er gjeldende, såfremt det ikke er anført andre bestemmelser på deres tilbud.
 
Depositum skal betales senest 4 dager etter fakturering. Ved bekreftelse betales et depositum på 30 % av reisens pris. På visse reisearrangementer kan beløpet overstige 30% av reisens totale pris.
 
Restbeløpet skal være innbetalt senest 60 dager før avreise. Reisedokumentene vil normalt bli fremsendt slik at dere har dem i hende senest 7 dager før avreise.
 
Dersom fristen for innbetaling av depositum ikke er overholdt vil tilbudet falle bort.
 
 
3. AVBESTILLING
Følgende regler er gjeldende, såfremt det ikke er anført andre bestemmelser på Deres faktura.
 
Ved avbestilling av reiser etter endelig bekreftelse og innbetaling av depositum og eventuell avbestillingsforsikring, er dette tapt.
 
Ved avbestilling 60-46 dager før avreise kreves et gebyr på 75 % av reisens pris.
Ved avbestilling 45 dager før avreisen er hele reisens pris tapt.
Følgende gjelder, med mindre annet er anført på fakturaen. Vi gjør oppmerksom på at det kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte reiser.
Dog kan større annulleringsgebyrer være anført på fakturaen i tilfelle av forutbetalinger eller betalinger ved hurtige utstedelser av fly/hotell eller annen service.
Det skal understrekes at flyreiser som oftest er forbundet med 100 % annulleringsgebyr.
 
 
4. FORSIKRINGER
4.1 Sykdomsavbestillingsforsikring
Blixen Tours Norway anbefaler at du tegner en sykdomsavbestillingsforsikring, som dekker avbestillingsomkostninger såfremt deltagelse på reisen umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av død eller akutt sykdom/tilskadekomst, som krever sykehusinnleggelse, legeordinert sengeleie, eller det som kan sidestilles hermed, hos deg selv eller ektefelle/ samboer, foreldre, svigerforeldre, barn, barnebarn, søsken, besteforeldre, svigerinne, svoger eller reiseledsager. Byrået mottar vederlag ved salg av avbestillingsforsikring. Beløpet innbetales sammen med depositum og er ikke refunderbart uansett årsak til avbestilling. For avklaring av tekniske spørsmål og gjeldende forsikringsbetingelser henviser vi til forsikringsselskapet.
 
4.2 Reiseforsikring
Blixen Tours Norway anbefaler på det sterkeste at alle gjester tegner en reiseforsikring på reisen, som dekker sykdomstilfeller og hjemtransport. Det er deltagernes plikt å være tilstrekkelig forsikret i alle henseender i forbindelse med reisen. Blixen Tours gjør oppmerksom på at det kan være ytterst alvorlige økonomiske konsekvenser ved manglende reiseforsikrings-dekning ved utenlandsreiser. For avklaring av tekniske spørsmål og gjeldende forsikringsbetingelser henviser vi til forsikringsselskapet.
 
5. FLYREISEN
Såfremt De utover den anførte reiserute har særlige krav til Deres billetts fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbeviset. Endringer av reiserute, forlengelse eller vederlagsfri annullering kan kun skje såfremt dette er anført i deltagerbeviset. Åpne billetter betyr at en flystrekning ikke er reservert (booket), og at man kun kan reservere et flysete på et bestemt fly, såfremt det er plass på det gjeldende fly. I høysesongen kan det være vanskelig å få plass på det ønskede fly. De anførte tider er lokal tid.
 
Endringer kan forekomme såfremt reiseplanen er utarbeidet lenge før skift til og fra sommertid eller endringer i luftfartsselskapenes fartsplaner, hvilket normalt skjer 1. april og 1. oktober. Det er derfor viktig at du kontrollerer avgangstidene i de fremsendte billettene. Såfremt disse tidene avviker fra denne reiseplan eller eventuelt en korrigert reiseplan, bør De omgående kontakte byrået. Alle reservasjoner skal bekreftes (Reconfirm) senest 72 timer innen returreise eller et avbrutt reiseforløp gjenopptas. Dette gjelder altså også, selv om man har en fast reservasjon.
 
Mange flyreservasjoner i forbindelse med oversjøiske reiser skal gjenbekreftes senest 72 timer før returreise. Dette gjelder ikke avreisen fra Norge. Gjenbekreftelse kan foretas hos alle lokale reisebyråer eller ved henvendelse direkte til flyselskapet. I forbindelse med de enkelte pakkereiser foretar vår lokale representant denne gjenbekreftelsen. Dette vil være anført i Deres avreisedokumenter. Såfremt hjemreisen ikke blir gjenbekreftet kan kunden miste sin plass på flyet.
 
Det er meget viktig, at alle dine for-, mellom- og etternavn står anført i flybilletten som i Deres pass. Ved ukorrekt opplyst navn koster det fra kr. 500 opp til hele flybillettens pris pr. endring, hvis flybilletten er utstedt.
 
6. PASS & VISA
Hvor intet annet uttrykkelig er anført, gjelder visa opplysningene på deltagerbeviset norske statsborgere, likesom opplysningene er relatert til den oppgitte reiseplan. Utenlandske statsborgere og personer med dobbelt statsborgerskap bør forut for bestilling av reisen undersøke eventuelle visum- og passkrav. Opplysninger og informasjon herom kan søkes på eget lands ambassade (se evt. www.ambassade.no).
 
Har man planer om å endre reiseforløpet (herunder reiselengden), kan helt andre regler være gjeldende. Man bør være oppmerksom på at formalia kan endres mellom bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet.
OBS: Det stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transitt.
 
Den reisende har plikt til å sørge for gyldig pass og visum. Vi gjør oppmerksom på, at det er meget viktig, at ditt for- mellom- og etternavn på deltagerbevis og især alle billetter stemmer overens med ditt aktuelle pass. Kunstnernavn og mellomnavn må ikke benyttes som etternavn. Såfremt det er uoverensstemmelser i navnene mellom pass og billett kan kunden risikere å bli avvist på flyplassen.
 
Vi gjør oppmerksom på, at ekspedisjonstiden for visum til visse land kan være mange uker. Såfremt visumsøknader ekspederes gjennom byrået, vil det bli krevd et ekspedisjonsgebyr.
 
Byrået påtar seg intet ansvar for kunder, som av en eller annen ukjent grunn avvises ved grensen. Noen land stiller krav om passende valutabesittelse og gyldig returbillett ved ankomsten.
7. VAKSINASJONSKRAV
Det er kundens ansvar å sørge for vaksinasjoner som er nødvendig for reisens gjennomførelse.
 
8. OVERDRAGELSE
Reisen kan på grunn av underleverandørregler ikke overdras.
 
9. PRISENDRINGER
Ifølge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den avtalte prisen som følge av: stigende brennstoffpriser, endrede skatter, avgifter og gebyrer samt endrede valutakurser, og til tilsvarende prisreduksjon som nevnt for den reisende. I forbindelse med gruppereiser oppgitt i norske kroner vil prisstigninger finne sted etter følgende prinsipper:
 
1) Ved endringer av flypriser, samtlige avgifter og skatter med det aktuelle beløp såfremt dette overstiger 100 kr.
 
2) Prisendringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valutaen og altså ikke hele pakkens pris.
 
Det skal bemerkes, at vi løpende endrer våre prislister, og at en reise alltid vil bli solgt til den aktuelle pris, selv om man eventuelt er i besittelse av en foreldet prisliste. Det kan derfor forekomme, at en reise er solgt til forskjellige priser, fordi vi sjelden lar prisreguleringer slå i gjennom på reiser som er bestilt tidligere.
 
Priseksempel
Deres reises pris var kr. 10.000,-
Flyskatter stiger med kr. 750,-
Deres reises pris er nå kr. 10.750,-
 
10. AVLYSNING
Den tekniske arrangør forbeholder seg rett til å foreta nødvendige endringer som følge av at antallet av tilmeldte til en pakkereise er mindre enn det i avtalen angitte minimum. Hvis kunden heretter ikke ønsker å delta på reisen, vil det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt, mens ytterligere krav ikke kan gjøres gjeldende.
 
11. MANGLER OG REKLAMATION
Det er viktig at du gjør byrået oppmerksom på særlige forutsetninger / ønsker i forbindelse med den bestilte reisen (f.eks. spesifikke ønsker om fasiliteter på hoteller osv.). Blixen Tours A/S kan ikke garantere å oppfylle særlige forutsetninger / ønsker, men hvor det er mulig vil disse bli påført fakturaen.
 
På en stor del av våre "eventyrpregede" reiser, arbeider vi med sene endringer (for så vidt det er mulig) for å skape den best mulige reise under hensyntagen til vær samt andre lokale forhold og begivenheter.
 
Byråets ansvar rekker dog ikke utover de internasjonale bestemmelser og konvensjoners begrensninger (delvis avtrykt i flybillettene). Disse konvensjoner er eksempelvis: Warszawa konvensjonen og Montreal konvensjonen (flytransport), Athen konvensjonen (sjøtransport) og COTIF/CIF (togtransport).
 
Såfremt man under reisens forløp konstaterer, at denne er mangelfull i forhold til det kjøpte, skal man øyeblikkelig reklamere på stedet og det skal innenfor 6 uker fremsettes skriftlig krav overfor byrået. Manglende reklamasjon kan medføre tap av retten til erstatning / kompensasjon.
 
Dette gjelder dog ikke, hvis reisebyrået har handlet i strid med alminnelig hederlighet eller grovt uaktsomt.
 
12. TILSKADEKOMST OG OVERFALL
Det er en forutsetning for deltagelse på reisen, at man opptrer ansvarsfullt og hensynsfullt, herunder retter seg etter byråets og dets representanters anvisninger.
 
13. SKATTER & AVGIFTER
Skatter og avgifter kreves så vidt mulig i reisens pris. Dog er det i visse land lokale skatter som skal betales på stedet. Eksempelvis lokale avgifter og avgifter til nasjonalparker.
 
14. DERES ANSVAR
Din deltagelse på reiser med Blixen Tours A/S forutsetter at du er kjent med og innforstått med de mottatte opplysninger som du har fått gjennom det rekvirerte brosjyremateriale og prislisten, de mottatte opplysninger i forbindelse med fremsendelse av faktura, herunder praktiske reisetips og reiseplan, og endelig våre avreisedokumenter, inneholdende flybilletter, reiseforsikring m.m., som fremsendes før avreise.